Rajpold Wojciech

Publikacje:

Monografie:

Raj­pold W.

2015 Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Collectio Archeologica Ressoviensis t. XXXI, Rzeszów.

Artykuły:

Raj­pold W.

2013 Prze­miany lud­no­ściowe zacho­dzące od środ­ko­wego okresu epoki brązu do początków epoki żelaza w tarnobrzesko-koprzywnickim regionie osad­ni­czym. „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 34”, s. 35–50.

2015 Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego” t. 36, s. 89–120.

2016 Szpile w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej. Przyczynek do badań nad  ich związkiem z wiekiem i płcią, oraz rozważania na temat pojawienia się żelaza, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” t. 37 w druku.

Adamik J, Burghardt M., Rajpold W.

2016 Materiały z osady kultury trzcinieckiej i cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska Wierzawice 4 w świetle źródeł archeologicznych i danych antropologicznych, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” t. 37 w druku.

Recenzje:

Raj­pold W.

2014 Rastko Vasic, DIE HALSRINGE IM ZENTRALBALKAN (Vojvodina, Serbien, Kosovo Und Mazedonien), Prähistorische Bronzefunde (PBF) Abteilung XI, Band VII, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, 70 Seiten, und 44 tafeln [w:] „Acta Archa­eolo­gica Car­pa­tica”, t. XLIX

Konferencje:

Referaty:

 1. XXIX Rze­szowska Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów, 23–24 kwietnia 2013 r. Prze­miany osad­nicze nad środ­kową Wisłą w epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza.
 2. I Spotkanie z cyklu: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza we wschodniej Polsce „Import przedmiotów metalowych oraz rodzima wytwórczość metalurgiczna w czasach kultury łużyckiej”, Lublin, 17 marca 2014 r. Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej.
 3. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów, 17–18 marca 2015 r. Wielkość popielnic z cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, a wiek i płeć osób w nich pochowanych
 4. IV „Archeopolis” Rzeszowskie spotkania dyskusyjne studentów i doktorantów, Rzeszów, 16 Kwietnia 2015 r. Wielkość popielnic z cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, a wiek i płeć osób w nich pochowanych
 5. XXXII Rze­szowska Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów, 13–14 kwietnia 2016 r. współautorstwo z Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Burghardt (Rzeszów), Joanna Rogóż (Rzeszów), Materiały z osady kultury trzcinieckiej i cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska Wierzawice 4 w świetle źródeł archeologicznych i danych antropologicznych

Postery:

 1. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 2. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Bere­howo 2
 3. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 4. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Cho­rost­nica 15
 5. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 6. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Bere­howo 2
 7. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów),  Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 8. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Cho­rost­nica 15
 9. XII Między narodowa konferencja naukowa- archeologia zachodniej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 10. XII Między narodowa konferencja naukowa- archeologia zachodniej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Bere­howo 2
 11. XII Między narodowa konferencja naukowa- archeologia zachodniej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 12. XII Między narodowa konferencja naukowa- archeologia zachodniej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokarczyk (Rzeszów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rzeszów), Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Cho­rost­nica 15
 13. XXXII Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2016 współ­au­tor­stwo z: Joanna Adamik (Rzeszów), Marcin Burghardt (Rzeszów), Joanna Rogóż (Rzeszów), Materiały z osady kultury trzcinieckiej i cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska Wierzawice 4 w świetle źródeł archeologicznych i danych antropologicznych

Granty i wyróżnienia

 1. I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2012 roku
 2. Kierownictwo grantu 508- Nr. – IA-23/2014/508 pt. Antropologiczne badania szczątków kostnych z cmentarzyska Wierzawice 4