Rajpold Wojciech

Publi­kacje:

Mono­grafie:

Raj­pold W.

2015 Prze­miany osad­nicze nad dolnym odcin­kiem górnej Wisły w epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza, Col­lectio Arche­olo­gica Res­so­viensis t. XXXI, Rzeszów.

Arty­kuły:

Raj­pold W.

2013 Prze­miany lud­no­ściowe zacho­dzące od środ­ko­wego okresu epoki brązu do początków epoki żelaza w tarnobrzesko-koprzywnickim regionie osad­ni­czym. „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego 34”, s. 35–50.

2015 Zabytki brą­zowe a arche­ologia osad­nictwa na przy­kła­dzie Polski południowo-wschodniej, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego” t. 36, s. 89–120.

2016 Szpile w tar­no­brze­skiej kul­turze łużyc­kiej. Przy­czynek do badań nad  ich związ­kiem z wie­kiem i płcią, oraz roz­wa­żania na temat poja­wienia się żelaza, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego” t. 37 w druku.

Adamik J, Bur­ghardt M., Raj­pold W.

2016 Mate­riały z osady kul­tury trzci­niec­kiej i cmen­ta­rzyska tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej ze sta­no­wiska Wie­rza­wice 4 w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych i danych antro­po­lo­gicz­nych, „Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego” t. 37 w druku.

Recenzje:

Raj­pold W.

2014 Rastko Vasic, DIE HALSRINGE IM ZENTRALBALKAN (Vojvo­dina, Ser­bien, Kosovo Und Maze­do­nien), Prähi­sto­ri­sche Bron­ze­funde (PBF) Abte­ilung XI, Band VII, Franz Ste­iner Verlag, Stut­t­gart 2010, 70 Seiten, und 44 tafeln [w:] „Acta Archa­eolo­gica Car­pa­tica”, t. XLIX

Kon­fe­rencje:

Refe­raty:

 1. XXIX Rze­szowska Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów, 23–24 kwietnia 2013 r. Prze­miany osad­nicze nad środ­kową Wisłą w epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza.
 2. I Spo­tkanie z cyklu: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza we wschod­niej Polsce „Import przed­miotów meta­lo­wych oraz rodzima wytwór­czość meta­lur­giczna w cza­sach kul­tury łużyc­kiej”, Lublin, 17 marca 2014 r. Zabytki brą­zowe a arche­ologia osad­nictwa na przy­kła­dzie Polski południowo-wschodniej.
 3. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów, 17–18 marca 2015 r. Wiel­kość popielnic z cmen­ta­rzysk tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej, a wiek i płeć osób w nich pochowanych
 4. IV „Arche­opolis”- Rze­szow­skie spo­tkania dys­ku­syjne stu­dentów i dok­to­rantów, Rze­szów, 16 Kwietnia 2015 r. Wiel­kość popielnic z cmen­ta­rzysk tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej, a wiek i płeć osób w nich pochowanych
 5. XXXII Rze­szowska Kon­fe­rencja Spra­woz­dawcza „Badania arche­olo­giczne pro­wa­dzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachod­niej Ukrainy i pół­nocnej Sło­wacji”, Rze­szów, 13–14 kwietnia 2016 r. współ­au­tor­stwo z Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów), Joanna Rogóż (Rze­szów), Mate­riały z osady kul­tury trzci­niec­kiej i cmen­ta­rzyska tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej ze sta­no­wiska Wie­rza­wice 4 w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych i danych antropologicznych

Postery:

 1. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 2. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Berehowo 2
 3. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 4. XXXI Rze­szowska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Chorostnica 15
 5. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 6. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Berehowo 2
 7. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów),  Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 8. XXXI Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Chorostnica 15
 9. XII Między naro­dowa kon­fe­rencja naukowa– arche­ologia zachod­niej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 10. XII Między naro­dowa kon­fe­rencja naukowa– arche­ologia zachod­niej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Berehowo 2
 11. XII Między naro­dowa kon­fe­rencja naukowa– arche­ologia zachod­niej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 12. XII Między naro­dowa kon­fe­rencja naukowa– arche­ologia zachod­niej Ukrainy 2015, współ­au­tor­stwo z: Natalia Woj­ciesz­czuk, Oleg Osal­czuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kano­nienko, Rusłan Koro­peckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Tomasz Tokar­czyk (Rze­szów), Kata­rzyna Szper­kowska (Rze­szów), Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów): Badania arche­olo­giczne nad osad­nic­twem pra­dzie­jowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Chorostnica 15
 13. XXXII Lubelska Kon­fe­rencja Arche­olo­giczna 2016 współ­au­tor­stwo z: Joanna Adamik (Rze­szów), Marcin Bur­ghardt (Rze­szów), Joanna Rogóż (Rze­szów), Mate­riały z osady kul­tury trzci­niec­kiej i cmen­ta­rzyska tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej ze sta­no­wiska Wie­rza­wice 4 w świetle źródeł arche­olo­gicz­nych i danych antropologicznych

Granty i wyróżnienia

 1. I miejsce w ogól­no­pol­skim kon­kursie na naj­lepszą pracę magi­sterską z arche­ologii obro­nioną w Polsce w 2012 roku
 2. Kie­row­nictwo grantu 508– Nr. – IA-23/2014/508 pt. Antro­po­lo­giczne badania szczątków kost­nych z cmen­ta­rzyska Wie­rza­wice 4