Studia podyplomowe. Archeologia architektury.


UNIWERSYTET RZESZOWSKI w RZESZOWIE
NOWY KIERUNEK STUDIÓW
STUDIA PODYPLOMOWE. ARCHEOLOGIA ARCHITEKTURY
przy
Insty­tucie Arche­ologii UR
ul. Moniuszki 10
35–015 Rze­szów
tel: 17 872–15-81
fax: 17 872–15-90
mail: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl
http://www.archeologia.ur.edu.pl/

Sza­nowni Państwo!

Od 1 paź­dzier­nika 2014 roku roz­po­czy­nają się w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego studia pody­plo­mowe Arche­ologia archi­tek­tury. Postulat utwo­rzenia tego rodzaju stu­diów wyszedł ze środo­wiska arche­ologów samo­dzielnie pro­wa­dzą­cych badania arche­olo­giczne na tere­nach inwe­stycji. Badacze ci dostrze­gają braki arche­olo­gicz­nego warsz­tatu badaw­czego w bada­niach zwią­za­nych z odkry­ciami reliktów archi­tek­to­nicz­nych róż­nych okresów — poczy­nając od średnio­wiecza do czasów naj­now­szych. Dotyczy to nie tylko zakresu badań tere­no­wych, ale rów­nież kwe­rendy źródłowej i opra­cowań gabinetowych.

Dyna­miczny wzrost w ostat­nich latach udziału arche­ologii w badaniu obiektów archi­tek­to­nicz­nych powo­duje potrzebę apli­kacji i roz­woju nowo­cze­snej meto­dyki badań archeologiczno-architektonicznych. Studia pody­plo­mowe mają przy­go­tować do pro­wa­dzenia samo­dziel­nych badań archeologiczno-architektonicznych, a także uświa­domić rolę i potrzebę współ­pracy z bada­czami archi­tek­tury, korzy­stania z nauk pomoc­ni­czych arche­ologii i archi­tek­tury, jak rów­nież metod i analiz przy­rod­ni­czych i technicznych.

Do współ­pracy zapro­si­liśmy spe­cja­li­stów z Poli­tech­niki Kra­kow­skiej i Poli­tech­niki Rze­szow­skiej. Studia pody­plo­mowe w swoim pro­gramie zawie­rają m.in. nastę­pu­jące przed­mioty: Dzieje archi­tek­tury, Meto­dyka badań archi­tek­to­nicz­nych, Historia sztuki, Wybrane zagad­nienia z arche­ologii archi­tek­tury, Dzieje urba­ni­styki na zie­miach pol­skich, Arche­ologia miasta, Badania naukowo-historyczne, Pro­gramy kom­pu­te­rowe w bada­niach architektury.

Studia będą trwać dwa semestry.

Wyma­gania wstępne (ocze­ki­wania kom­pe­ten­cyjne kan­dy­data) — jeden z dyplomów magi­stra: arche­ologii, archi­tek­tury i urba­ni­styki, budow­nictwa, geo­grafii, geo­fi­zyki, geo­logii historii, geo­dezji i kar­to­grafii, historii sztuki, inży­nierii mate­ria­łowej, inży­nierii środo­wiska, kul­tu­ro­znaw­stwa.
Warunki ukoń­czenia stu­diów: zdanie wszyst­kich egza­minów i uzy­skanie zali­czeń wszyst­kich przed­miotów obję­tych planem stu­diów, a tym samym uzy­skanie okre­ślo­nych w pro­gramie efektów kształ­cenia i wyma­ganej liczby punktów ECTS; wnie­sienie usta­lo­nych opłat.

Zapra­szamy do Rzeszowa!

przemysl_cerkiew
sanok_kosciol_nmp
sanok_kosciol_parafialny

lublin_biforium
lublin_rekonstrukcja
lublin_wykopaliska