Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego

alfabetKilka dni temu uka­zała się publi­kacja pt. Alfabet nauki Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego, będąca zbiorem wywiadów ze zna­ko­mi­tymi bada­czami, repre­zen­tu­ją­cymi różne dys­cy­pliny naukowe reali­zo­wane w naszej Uczelni. We wpro­wa­dzeniu do niej, pióra pro­rek­tora ds. nauki pro­fe­sora dr. hab. Syl­we­stra Czopka, czy­tamy, że "… kon­dycja naukowa decy­duje o randze uczelni, jej aka­de­mic­kości.." , a co jest ważne, że ta książka "… Ma tylko roz­bu­dzić zain­te­re­so­wanie nauką, tą praw­dziwą, przez duże N…". Instytut Arche­ologii repre­zen­tuje w niej pro­fesor dr hab. Michał Par­czewski, będący sym­bolem jakości dla wielu pokoleń arche­ologów, zaj­mu­ją­cych się okresem wcze­snego średnio­wiecza i nie tylko. Prze­pro­wa­dzona z nim bardzo inte­re­su­jąca roz­mowa, poka­zuje dla­czego warto zain­te­re­sować się prze­szło­ścią i dla­czego nauka o prze­szłości może być pasjo­nu­jąca. Zostanie ona poniżej czy­tel­nikom udo­stęp­niona.
Arche­ologia. Roz­mowa z pro­fe­sorem Michałem Parczewskim