Nowy kierunek w Uniwersytecie Rzeszowskim

muzeologia

Współ­czesne muzeum to nie tylko gabloty i przed­mioty w nich znaj­du­jące się, to bardzo zróż­ni­co­wany system działań, któ­rego ważnym wymiarem jest popu­la­ry­zacja wiedzy, reali­zo­wana w nowo­czesny sposób poprzez wysta­wien­nictwo z wyko­rzy­sta­niem mul­ti­me­diów i zróż­ni­co­wane akcje edu­ka­cyjne, wycho­dzące rów­nież poza budynek muzeum, a mające na celu upu­blicznić spo­łe­czeń­stwu nie tylko war­tości two­rzące toż­sa­mość kul­tury, a także poka­zywać nowe jej inspi­racje. Pro­gram muze­ologii, kie­runku otwie­ra­nego w Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim, ukie­run­ko­wany jest wła­śnie na potrzeby nowo­cze­snego muzeum otwar­tego na edukację.

Celem tych stu­diów jest wykształ­cenie wykwa­li­fi­ko­wanej kadry, posia­da­jącej kom­pe­tencje peda­go­giczne i odpo­wiednie umie­jęt­ności warsz­ta­towe do pro­wa­dzenia róż­nych form edu­kacji muze­alnej we wszyst­kich typach muzeów i insty­tu­cjach para­mu­ze­al­nych. Dzia­łal­ność edu­ka­cyjna muzeów to aktu­alnie prio­ry­te­towe zadanie tzw. nowej muze­ologii euro­pej­skiej (w tym także pol­skiej), ukie­run­ko­wanej na popu­la­ry­zację wiedzy o prze­szłości, sztuce i kul­turze. Stu­diów takich, nasta­wio­nych na edu­kacje muze­alną, nie ma w żadnej pol­skiej uczelni. Odpo­wiednio przy­go­to­wani absol­wenci muze­ologii w Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim wypełnią istotną lukę w pol­skich pla­ców­kach muze­al­nych. Te studia należy trak­tować jako szansę na roz­sze­rzenie wiedzy, zdo­bycie nowych kom­pe­tencji i umie­jęt­ności przez absol­wentów „tra­dy­cyj­nych” kie­runków stu­diów: muze­ologii ogólnej, arche­ologii, etno­logii, historii, historii sztuki, kul­tu­ro­znaw­stwa, ochrony zabytków, peda­go­giki, filo­zofii i innych. Umoż­liwią one, co nie jest bez zna­czenia, bez­po­średni kon­takt z wybit­nymi dzie­łami sztuki, doku­men­tami archi­wal­nymi i dadzą moż­li­wość wyka­zania się umie­jęt­no­ściami pla­stycz­nymi i organizacyjnymi.

W ramach I stopnia stu­diów stu­denci zdo­będą wiedzę z zakresu pod­staw arche­ologii, historii, historii sztuki i etno­grafii. Poznają w prak­tyce cele i zasady dzia­łania nowo­cze­snych muzeów, zapo­znając się z funk­cjo­no­wa­niem takich insty­tucji waż­nych dla pol­skiej i euro­pej­skiej kul­tury, repre­zen­tu­ją­cych różne jej dziedziny.

Studia muze­olo­giczne I stopnia mają kształcić średni per­sonel muze­alny, przy­go­to­wany do całego spek­trum działań muze­al­nych – od zadań zwią­za­nych z gro­ma­dze­niem, prze­cho­wy­wa­niem i kata­lo­go­wa­niem zbiorów po pomoc­niczą rolę w przy­go­to­waniu eks­po­zycji oraz pro­wa­dzenie działań edu­ka­cyj­nych. W tym ostatnim zakresie absol­wenci uzy­skają moż­li­wość roz­sze­rzenia wiedzy i kom­pe­tencji oraz nabycia nowych umie­jęt­ności na stu­diach II stopnia ukie­run­ko­wa­nych na edukację.

Studia II stopnia nasta­wione są na zdo­bycie prak­tycz­nych umie­jęt­ności w zakresie przy­go­to­wy­wania sce­na­riuszy nowo­cze­snych wystaw z wyko­rzy­sta­niem multimediów.

Studia muze­olo­giczne II stopnia mają na celu przy­go­to­wanie osób, które w pla­ców­kach muze­al­nych lub w domach kul­tury będą zaj­mować się edu­kacją muze­alną, czyli wykształcić edu­ka­tora muze­al­nego, przy­go­to­wa­nego do pracy w muzeach o róż­nych spe­cjal­no­ściach, od muzeów arty­stycz­nych po histo­ryczne, etno­gra­ficzne, woj­sko­wości. Przy­go­to­wany pro­gram ma to wła­śnie umożliwić.

Spe­cy­fika stu­diów, a zwłaszcza pla­no­wanej spe­cjal­ności, wymaga ścisłej współ­pracy ze środo­wi­skiem muze­al­ników. Uni­wer­sytet pod­pisał sto­sowne poro­zu­mienia z Muzeum – Zam­kiem w Łańcucie, Muzeum Okrę­gowym w Rze­szowie i Muzeum Budow­nictwa Ludo­wego w Sanoku, Muzeum Arche­olo­gicznym i Etno­gra­ficznym w Łodzi, Muzeum w Łęczycy, Muzeum Regio­nalnym w Sta­lowej Woli, w zakresie współ­pracy w reali­zacji zajęć dydak­tycz­nych, odby­wania praktyk zawo­do­wych i kształ­to­wania pro­gramu stu­diów. Odrębnie należy pod­kre­ślić współ­pracę ze Sto­wa­rzy­sze­niem Edu­ka­torów Muze­al­nych. Infor­macje uzy­skane od środo­wisk muze­al­nych pozwa­lają z opty­mi­zmem patrzeć na moż­li­wość zatrud­nienia wykształ­co­nych w UR edu­ka­torów w wielu muzeach. Absol­wenci muze­ologii mogą być zatrud­niani ponadto w domach kul­tury, skan­se­nach i wio­skach edu­ka­cyj­nych i w sto­wa­rzy­sze­niach rekon­struk­cyj­nych.

muzeologia
muzeologia
muzeologia

muzeologia
muzeologia
muzeologia


UNIWERSYTET RZESZOWSKI w RZESZOWIE
NOWY KIERUNEK STUDIÓW
MUZEOLOGIA
przy
Insty­tucie Arche­ologii UR
ul. Hof­f­ma­nowej 8
35–016 Rze­szów
tel: 17 872–15-81
fax: 17 872–15-90
mail: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl
http://www.archeologia.ur.edu.pl/