Nowy kierunek w Uniwersytecie Rzeszowskim

muzeologia

Współczesne muzeum to nie tylko gabloty i przedmioty w nich znajdujące się, to bardzo zróżnicowany system działań, którego ważnym wymiarem jest popularyzacja wiedzy, realizowana w nowoczesny sposób poprzez wystawiennictwo z wykorzystaniem multimediów i zróżnicowane akcje edukacyjne, wychodzące również poza budynek muzeum, a mające na celu upublicznić społeczeństwu nie tylko wartości tworzące tożsamość kultury, a także pokazywać nowe jej inspiracje. Program muzeologii, kierunku otwieranego w Uniwersytecie Rzeszowskim, ukierunkowany jest właśnie na potrzeby nowoczesnego muzeum otwartego na edukację.

Celem tych studiów jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry, posiadającej kompetencje pedagogiczne i odpowiednie umiejętności warsztatowe do prowadzenia różnych form edukacji muzealnej we wszystkich typach muzeów i instytucjach paramuzealnych. Działalność edukacyjna muzeów to aktualnie priorytetowe zadanie tzw. nowej muzeologii europejskiej (w tym także polskiej), ukierunkowanej na popularyzację wiedzy o przeszłości, sztuce i kulturze. Studiów takich, nastawionych na edukacje muzealną, nie ma w żadnej polskiej uczelni. Odpowiednio przygotowani absolwenci muzeologii w Uniwersytecie Rzeszowskim wypełnią istotną lukę w polskich placówkach muzealnych. Te studia należy traktować jako szansę na rozszerzenie wiedzy, zdobycie nowych kompetencji i umiejętności przez absolwentów „tradycyjnych” kierunków studiów: muzeologii ogólnej, archeologii, etnologii, historii, historii sztuki, kulturoznawstwa, ochrony zabytków, pedagogiki, filozofii i innych. Umożliwią one, co nie jest bez znaczenia, bezpośredni kontakt z wybitnymi dziełami sztuki, dokumentami archiwalnymi i dadzą możliwość wykazania się umiejętnościami plastycznymi i organizacyjnymi.

W ramach I stopnia studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu podstaw archeologii, historii, historii sztuki i etnografii. Poznają w praktyce cele i zasady działania nowoczesnych muzeów, zapoznając się z funkcjonowaniem takich instytucji ważnych dla polskiej i europejskiej kultury, reprezentujących różne jej dziedziny.

Studia muzeologiczne I stopnia mają kształcić średni personel muzealny, przygotowany do całego spektrum działań muzealnych – od zadań związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i katalogowaniem zbiorów po pomocniczą rolę w przygotowaniu ekspozycji oraz prowadzenie działań edukacyjnych. W tym ostatnim zakresie absolwenci uzyskają możliwość rozszerzenia wiedzy i kompetencji oraz nabycia nowych umiejętności na studiach II stopnia ukierunkowanych na edukację.

Studia II stopnia nastawione są na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania scenariuszy nowoczesnych wystaw z wykorzystaniem multimediów.

Studia muzeologiczne II stopnia mają na celu przygotowanie osób, które w placówkach muzealnych lub w domach kultury będą zajmować się edukacją muzealną, czyli wykształcić edukatora muzealnego, przygotowanego do pracy w muzeach o różnych specjalnościach, od muzeów artystycznych po historyczne, etnograficzne, wojskowości. Przygotowany program ma to właśnie umożliwić.

Specyfika studiów, a zwłaszcza planowanej specjalności, wymaga ścisłej współpracy ze środowiskiem muzealników. Uniwersytet podpisał stosowne porozumienia z Muzeum – Zamkiem w Łańcucie, Muzeum Okręgowym w Rzeszowie i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Muzeum w Łęczycy, Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w zakresie współpracy w realizacji zajęć dydaktycznych, odbywania praktyk zawodowych i kształtowania programu studiów. Odrębnie należy podkreślić współpracę ze Stowarzyszeniem Edukatorów Muzealnych. Informacje uzyskane od środowisk muzealnych pozwalają z optymizmem patrzeć na możliwość zatrudnienia wykształconych w UR edukatorów w wielu muzeach. Absolwenci muzeologii mogą być zatrudniani ponadto w domach kultury, skansenach i wioskach edukacyjnych i w stowarzyszeniach rekonstrukcyjnych.

muzeologia
muzeologia
muzeologia

muzeologia
muzeologia
muzeologia


UNIWERSYTET RZESZOWSKI w RZESZOWIE
NOWY KIERUNEK STUDIÓW
MUZEOLOGIA
przy
Instytucie Archeologii UR
ul. Hoffmanowej 8
35-016 Rzeszów
tel: 17 872-15-81
fax: 17 872-15-90
mail: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl
http://www.archeologia.ur.edu.pl/