Zagadnienia do egzaminu na II stopień studiów

 1. Epoka paleolitu i narodziny sztuki
 2. „Rewolucja” neolityczna – czas i miejsce narodzin rolnictwa i hodowli
 3. Pierwsi rolnicy na ziemiach polskich
 4. Celtowie na ziemiach polskich
 5. Biskupin. Archeologiczne, i nie tylko, spory wokół genezy obronnego grodu
 6. Pochodzenie Słowian – fakty i mity
 7. Początki Polski w świetle mitów, legend i badań naukowych
 8. Architektura i sztuka średniowieczna w Polsce
 9. Architektura i sztuka okresu renesansu w Polsce
 10. Sarmatyzm w polskiej kulturze XVI-XVIII wieku – integracja czy destrukcja społeczna i narodowa?
 11. Pani na Puławach – Izabella Czartoryska jako prekursorka polskiego muzealnictwa
 12. Kultura i sztuka w Polsce okresie zaborów – metody i formy ratowania tożsamości narodowej
 13. Specyfika zawodu muzealnika
 14. Formy upowszechniania i edukacji muzealnej
 15. Rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. Rola O. Kolberga i innych wybitnych etnografów w zachowaniu i ratowaniu dziedzictwa narodowego
 16. Współczesne zagrożenia w ochronie dziedzictwa narodowego, w tym szczególnie dziedzictwa archeologicznego
 17. Skanseny – czy tylko muzea ludowej sztuki, architektury i kultury materialnej?
 18. Współczesna polska sztuka ludowa. Autentyzm, powrót do źródeł, czy moda i komercja?
 19. Rola rekonstrukcji historycznych w edukacji współczesnej i prognozy ich form w przyszłości
 20. Muzealnictwo w dobie internetu – wyzwania, sukcesy, niepowodzenia, perspektywy

Literatura pomocnicza do zagadnień egzaminacyjnych na II stopień muzeologii

 1. K. Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506), [w:] Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 1999.
 2. S. Czopek, Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2000.
 3. M. Derwich (red.), Rzeczpospolita szlachecka. 1586-1795, [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, t. 4, Warszawa-Wrocław 2003.
 4. M. Derwich (red.), Pod zaborami. 1795-1914, [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, t. 5, Warszawa-Wrocław 2007.
 5. J. Gąssowski, Prahistoria sztuki, Warszawa 2008.
 6. S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), [w:] Wielka Historia Polski, t. 4, Kraków 2001.
 7. P. Kaczanowski, J. K. Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), [w:] Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 1998.
 8. A. Miłobędzki, zarys dziejów architektury w Polsce, różne wydania.
 9. J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370), [w:] Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 1999.