Zagadnienia do egzaminu na II stopień studiów

 1. Epoka pale­olitu i naro­dziny sztuki
 2. „Rewo­lucja” neo­li­tyczna – czas i miejsce naro­dzin rol­nictwa i hodowli
 3. Pierwsi rol­nicy na zie­miach polskich
 4. Cel­towie na zie­miach polskich
 5. Biskupin. Arche­olo­giczne, i nie tylko, spory wokół genezy obron­nego grodu
 6. Pocho­dzenie Sło­wian – fakty i mity
 7. Początki Polski w świetle mitów, legend i badań naukowych
 8. Archi­tek­tura i sztuka średnio­wieczna w Polsce
 9. Archi­tek­tura i sztuka okresu rene­sansu w Polsce
 10. Sar­ma­tyzm w pol­skiej kul­turze XVI-XVIII wieku – inte­gracja czy destrukcja spo­łeczna i narodowa?
 11. Pani na Puła­wach – Iza­bella Czar­to­ryska jako pre­kur­sorka pol­skiego muzealnictwa
 12. Kul­tura i sztuka w Polsce okresie zaborów – metody i formy rato­wania toż­sa­mości narodowej
 13. Spe­cy­fika zawodu muzealnika
 14. Formy upo­wszech­niania i edu­kacji muzealnej
 15. Rok 2014 Rokiem Oskara Kol­berga. Rola O. Kol­berga i innych wybit­nych etno­grafów w zacho­waniu i rato­waniu dzie­dzictwa narodowego
 16. Współ­czesne zagro­żenia w ochronie dzie­dzictwa naro­do­wego, w tym szcze­gólnie dzie­dzictwa archeologicznego
 17. Skan­seny — czy tylko muzea ludowej sztuki, archi­tek­tury i kul­tury materialnej?
 18. Współ­czesna polska sztuka ludowa. Auten­tyzm, powrót do źródeł, czy moda i komercja?
 19. Rola rekon­strukcji histo­rycz­nych w edu­kacji współ­cze­snej i pro­gnozy ich form w przyszłości
 20. Muze­al­nictwo w dobie inter­netu – wyzwania, suk­cesy, nie­po­wo­dzenia, perspektywy

Lite­ra­tura pomoc­nicza do zagad­nień egza­mi­na­cyj­nych na II sto­pień muzeologii

 1. K. Bacz­kowski, Dzieje Polski póź­no­śre­dnio­wiecznej (1370–1506), [w:] Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 1999.
 2. S. Czopek, Wstęp do muze­al­nictwa i kon­ser­wa­tor­stwa arche­olo­gicz­nego, Rze­szów 2000.
 3. M. Der­wich (red.), Rzecz­po­spo­lita szla­checka. 1586–1795, [w:] Polska. Dzieje cywi­li­zacji i narodu, t. 4, Warszawa-Wrocław 2003.
 4. M. Der­wich (red.), Pod zabo­rami. 1795–1914, [w:] Polska. Dzieje cywi­li­zacji i narodu, t. 5, Warszawa-Wrocław 2007.
 5. J. Gąs­sowski, Pra­hi­storia sztuki, War­szawa 2008.
 6. S. Grzy­bowski, Dzieje Polski i Litwy (1506–1648), [w:] Wielka Historia Polski, t. 4, Kraków 2001.
 7. P. Kacza­nowski, J. K. Kozłowski, Naj­daw­niejsze dzieje ziem pol­skich (do VII w.), [w:] Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 1998.
 8. A. Miło­będzki, zarys dziejów archi­tek­tury w Polsce, różne wydania.
 9. J. Wyro­zumski, Dzieje Polski pia­stow­skiej (VIII w. — 1370), [w:] Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 1999.