Zagadnienia do egzaminu na II stopień studiów

  1. Epoka paleolitu i narodziny sztuki
  2. „Rewolucja” neolityczna – czas i miejsce narodzin rolnictwa i hodowli
  3. Pierwsi rolnicy na ziemiach polskich
  4. Celtowie na ziemiach polskich
  5. Biskupin. Archeologiczne, i nie tylko, spory wokół genezy obronnego grodu
  6. Pochodzenie Słowian – fakty i mity
  7. Początki Polski w świetle mitów, legend i badań naukowych
  8. Architektura i sztuka średniowieczna w Polsce
  9. Architektura i sztuka okresu renesansu w Polsce
  10. Sarmatyzm w polskiej kulturze XVI-XVIII wieku – integracja czy destrukcja społeczna i narodowa?
  11. Pani na Puławach – Izabella Czartoryska jako prekursorka polskiego muzealnictwa
  12. Kultura i sztuka w Polsce okresie zaborów – metody i formy ratowania tożsamości narodowej
  13. Specyfika zawodu muzealnika
  14. Formy upowszechniania i edukacji muzealnej
  15. Rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. Rola O. Kolberga i innych wybitnych etnografów w zachowaniu i ratowaniu dziedzictwa narodowego
  16. Współczesne zagrożenia w ochronie dziedzictwa narodowego, w tym szczególnie dziedzictwa archeologicznego
  17. Skanseny – czy tylko muzea ludowej sztuki, architektury i kultury materialnej?
  18. Współczesna polska sztuka ludowa. Autentyzm, powrót do źródeł, czy moda i komercja?
  19. Rola rekonstrukcji historycznych w edukacji współczesnej i prognozy ich form w przyszłości
  20. Muzealnictwo w dobie internetu – wyzwania, sukcesy, niepowodzenia, perspektywy

Literatura pomocnicza do zagadnień egzaminacyjnych na II stopień muzeologii

  1. K. Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506), [w:] Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 1999.
  2. S. Czopek, Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2000.
  3. M. Derwich (red.), Rzeczpospolita szlachecka. 1586-1795, [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, t. 4, Warszawa-Wrocław 2003.
  4. M. Derwich (red.), Pod zaborami. 1795-1914, [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, t. 5, Warszawa-Wrocław 2007.
  5. J. Gąssowski, Prahistoria sztuki, Warszawa 2008.
  6. S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), [w:] Wielka Historia Polski, t. 4, Kraków 2001.
  7. P. Kaczanowski, J. K. Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), [w:] Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 1998.
  8. A. Miłobędzki, zarys dziejów architektury w Polsce, różne wydania.
  9. J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370), [w:] Wielka Historia Polski, t. 1, Kraków 1999.