Nowość

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego w bie­żącym roku roz­po­czął reali­zację 5 grantów NCN, kie­row­ni­kami ich są:

  1. Prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek, nr pro­jektu: 2013/09/B/HS3/04277, tytuł: Prze­miany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wcze­snej epoce żelaza w kon­tek­ście zmian pra­hi­sto­rycznej i wcze­sno­śre­dnio­wiecznej eku­meny, kon­kurs: OPUS 5
  2. Dr Leszek Gar­deła, nr pro­jektu: 2013/09/D/HS3/04452, tytuł: Zła śmierć we wcze­snym średnio­wieczu. Pochówki aty­powe z ziem pol­skich w per­spek­tywie porów­naw­czej, kon­kurs: SONATA 5
  3. Mgr Marcin Bur­ghardt, nr pro­jektu: 2013/09/N/HS3/02839, tytuł: Stra­ty­fi­kacja spo­łeczna lud­ności Laso­stepu Nad­czar­no­mor­skiego okresu scy­tyj­skiego, kon­kurs: PRELUDIUM 5
  4. Mgr Joanna Adamik, nr pro­jektu: 2013/11/N/HS3/04697, tytuł: Eku­mena lud­ności kul­tury trzci­niec­kiej w Polsce południowo-wschodniej. Stu­dium osadniczo-kulturowe, kon­kurs: PRELUDIUM 6
  5. Dr hab. Marcin Woło­szyn, nr pro­jektu: 2013/11/B/HS3/02052, tytuł: Sfinks sło­wiań­skiej sfra­gi­styki – plomby typu dro­hi­czyń­skiego z Czermna na wschod­nio­eu­ro­pej­skim tle porów­naw­czym, kon­kurs: OPUS 6