Komunikat

Roz­mowa kwa­li­fi­ka­cyjna z kan­dy­da­tami na stu­dium dok­to­ranckie odbę­dzie się w nowym gmachu Insty­tutu Arche­ologii UR, ul. Moniuszki 10 w dniu 26 wrze­śnia o godz. 10. Infor­macja o nie­zbęd­nych doku­men­tach na stronie Wydziału Socjologiczno-Historycznego.
Dyrekcja Insty­tutu ser­decznie zaprasza.