Inauguracja roku akademickiego

UWAGA !
ARCHEOLOGIA I stopnia
MUZEOLOGIA I stopnia

Inau­gu­racja roku aka­de­mic­kiego w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego odbę­dzie się 1.10.2014 r. przy ul. Moniuszki 10

11.00 – 11.45 – Powi­tanie stu­dentów pierw­szego roku

Arche­ologia — sala 3
Muze­ologia – sala 24

12.00 — Wykład inau­gu­ra­cyjny prof. dr hab. Syl­we­stra Czopka
„Arche­olog – romantyk czy pozytywista”