"Nowy" Nowy Świat

Mimo, że w naszym insty­tucie nie pro­wa­dzone są zajęcia doty­czące arche­ologii Nowego Świata, jed­nemu z naszych stu­dentów udało się wyje­chać na wyko­pa­liska w Ame­ryce Środ­kowej, na zasa­dzie wolon­ta­riatu. Wyjazd połą­czony był z zapo­zna­niem z głów­nymi sta­no­wi­skami kul­tury Majów, jak i zwie­dza­niem licz­nych muzeów, w któ­rych eks­po­no­wane są zabytki tej nie­by­wale inte­re­su­jącej kul­tury.
Nie­mniej cie­kawe obser­wacje można było poczynić pośród współ­cze­snych miesz­kańców Gwa­te­malii i Mek­syku, min. marsz zor­ga­ni­zo­wany z okazji święta kobiet (8 marca), czy pro­cesje wiel­ko­piąt­kowe.
Same wyko­pa­liska miały miejsce na sta­no­wisku Nakum w pół­nocnej Gwa­te­mali w ramach pro­jektu arche­olo­gicz­nego, pro­wa­dzo­nego wspólnie przez dr Jaro­sława Źrałkę (UJ) i mgr Wie­sława Kosz­kula. Uczest­nictwo w tym pro­jekcie pozwo­liło na obser­wację spe­cy­fiki pracy w terenie w Gwa­te­mali i zapo­znanie się z meto­dyką badań.
Sta­no­wisko w Nakum, sta­nowi ele­ment więk­szego zało­żenia poli­tycz­nego, któ­rego cen­trum było poło­żone w nie­da­le­kiej odle­głości Tikal, monu­men­talne. Miasto które na trwałe wpi­sało się w historię cywi­li­zacji pre­ko­lum­bij­skich i sta­nowi niemal naj­waż­niejszy "must see" w Gwa­te­mali.
Więcej infor­macji o Nakum i pol­skim pro­jekcie arche­olo­gicznym znaj­duje się na stronie pro­jektu:
www.nakum.pl
oraz na blogu:
http://nakum.blox.pl/html