Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu archeologii napisaną w 2014 roku

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego i Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego mają przy­jem­ność ogłosić IV edycję kon­kursu na naj­lepszą pracę magi­sterską z zakresu arche­ologii napi­saną w roku 2014. Gorąco zachę­camy do wzięcia udziału w IV edycji kon­kursu i przy­go­to­wanie zgło­szeń zgodnie z załą­czonym regulaminem.

Kon­kurs na naj­lepszą pracę magi­sterską — infor­macja i regulamin