Zaproszenie na seminarium naukowe "GRODY CZERWIEŃSKIE — złote jabłko polskiej archeologii"

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego ma przy­jem­ność zaprosić na semi­na­rium naukowe, które odbę­dzie się w dniach 6–7 XI 2014 roku w sie­dzibie Insty­tutu, przy ul. Moniuszki 10 w Rze­szowie. Spo­tkanie zwią­zane jest z pre­zen­tacją badań nauko­wych  pro­wa­dzo­nych w ramach dwóch pro­jektów badawczych:

Sfinks sło­wiań­skiej sfra­gi­styki — plomby typu dro­hi­czyń­skiego z Czermna na wschod­nio­eu­ro­pej­skim tle porów­naw­czym (Naro­dowe Cen­trum Nauki; pro­jekt nr 2013/11/B/HS3/02052)

oraz

Złote jabłko pol­skiej arche­ologii. Zespoły gro­dowe w Czermnie i Gródku (Grody Czer­wień­skie) — chro­no­logia i funkcja w świetle badań daw­nych oraz wery­fi­ka­cyj­nych (Naro­dowy Pro­gram Roz­woju Huma­ni­styki; pro­jekt nr 12H 12 0064),

które reali­zo­wane są przez dr. hab. Mar­cina Woło­szyna, pra­cow­nika nauko­wego Insty­tutu Arche­ologii UR.

W naj­bliż­szych dniach zamiesz­czone zostaną tytuły refe­ratów oraz lista referentów.

Plakat_Rzeszów2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat Semi­na­rium 6–7.XI.2014