Informacja dla studentów Archeologii III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia (moduł: źródłoznawstwo archeologii średniowiecznej)

Zajęcia z dr. hab. M. Woło­szynem w dniach 3–5 XI 2014 roku zostają odwo­łane. Stu­dentów ww. lat zapra­szamy nato­miast do przy­bycia na semi­na­rium naukowe "GRODY CZERWIEŃSKIE — złote jabłko pol­skiej archeologii".