Zajęcia z dr. T. Bochnakiem

Naj­bliższe semi­na­rium licen­cjackie odbę­dzie się zgodnie z ter­minem podanym na har­mo­no­gramie zajęć, tj. w czwartek, o godz. 13:00.
Nato­miast pro­se­mi­na­rium ze stu­den­tami 2 roku stu­diów licen­cjac­kich obę­dzie się w dniu 12.11.2014.