Informacja dla doktorantów I roku

Naj­bliższy wykład z geo­mor­fo­logii z prof. P. Gębicą odbę­dzie się według planu, w piątek 28 listo­pada o godz. 14.00.