Informacja dla I roku muzeologii studiów I stopnia oraz I i II roku archeologii studiów I stopnia

Infor­macja dla stu­dentów I roku muze­ologii I stopnia:
W dniu 8.12.2014 r. (ponie­działek) zostają odwo­łane zajęcia ze Wstępu do arche­ologii z dr Miro­sławą Zabilską-Kunek. Termin ich odro­bienia zostanie usta­lony na kolejnym spotkaniu.

Infor­macja dla stu­dentów  I roku arche­ologii I stopnia:
W dniu 9.12.2014 r. (wtorek) zostają odwo­łane zajęcia z Meto­dyki badań arche­olo­gicz­nych z dr Miro­sławą Zabilską-Kunek. Termin ich odro­bienia zostanie usta­lony na kolejnym spotkaniu.

Infor­macja dla stu­dentów II roku arche­ologii I stopnia:
W dniu 9.12.2014 r. (wtorek) zostają odwo­łane zajęcia z Arche­ologii środo­wiska z dr Miro­sławą Zabilską-Kunek. Termin ich odro­bienia zostanie usta­lony na kolejnym spotkaniu.