Informacja dla I roku Muzeologii studiów II stopnia

W dniu 17.12.2014 r. odwo­łane zostają zajęcia z Peda­go­giki z dr B. Duszą. Termin odro­bienia zajęć zostanie usta­lony na naj­bliż­szym spotkaniu.