Informacja dla studentów archeologii

W dniach 27–29.03.2015 w Kra­kowie odbę­dzie się jubi­le­uszowa X Ogól­no­polska Stu­dencka Kon­fe­rencja Antro­po­lo­giczna. Zapro­szenie skie­ro­wane jest wyłącznie do stu­dentów, m.in. do arche­ologów. Nad­sy­łanie prac do 20.02.
Dalsze infor­macje w linkach:

http://oskantropologiczna.blogspot.com/

https://www.facebook.com/XOSKAntropologiczna

Stu­denci zain­te­re­so­wani udziałem w kon­fe­rencji mogą kon­tak­tować się z dr Joanną Rogóż z IA UR, która posiada stały kon­takt z orga­ni­za­to­rami konferencji.