Muzeologia na fb

Witamy !

Z dniem 23.01.2015 ruszyła ofi­cjalna strona Koła Nauko­wego Muze­ologii rze­szow­skiej.
Sys­te­ma­tycznie będziemy uzu­peł­niać infor­macje na temat naszej dzia­łal­ności, nie zabraknie rów­nież mnó­stwa inte­re­su­ją­cych postów.
Pro­simy o polu­bienie strony i roz­po­wszech­nienie jej wśród znajomych.

Pozdra­wiamy i życzymy miłego dnia -
grono administratorów

www.facebook.com/pages/Muzeologia-Rzeszów/1605973532954485