Zaproszenie na wykłady gościnne

Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego zaprasza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na wykłady prof. Rosty­slava Terpylovs`kiego z Uni­wer­sy­tetu im. T. Szew­czenki w Kijowie:

środa 25.02.2015 godz. 12.00
Wyniki i per­spek­tywy badań nad kul­turą kijowską

czwartek 26.02.2015 godz. 12.00
Z badań nad pocho­dze­niem wcze­sno­sło­wiań­skich kultur Koło­czyn i Pieńkowka

czwartek 26.02.2015 godz. 15.30
Meta­lowe naczynia z nie­zwy­kłego cmen­ta­rzyska z młod­szego okresu prze­drzym­skiego w Mutinie na Lewo­brzeżu Dnieprowym

Miejsce wykładów:
Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego
Ul. Moniuszki 10
sala nr 13