Komunikat

U W A G A

Dzie­kanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego infor­muje, że wnioski o finan­so­wanie badań nauko­wych z dotacji celowej MNiSW (tzw. 508) należy składać w trzech egzem­pla­rzach (1 ory­ginał i 2 kopie) do dnia 31-03-2015 r. w pokoju nr 30 w godz. 9.00 do 13.00.

For­mu­larze wniosku, tabela kal­ku­lacji kosztów oraz regu­lamin podziału dotacji celowej są dostępne na stronie UR