Aktualizacja harmonogramów zajęć

Har­mo­no­gramy zajęć dla kie­runków Arche­ologia i Muze­ologia zostały zak­tu­ali­zo­wane. Pro­simy o pobranie naj­now­szych wersji:

Har­mo­no­gram zajęć dla kie­runku Arche­ologia w seme­strze letnim 2014/2015

Har­mo­no­gram zajęć dla kie­runku Muze­ologia w seme­strze letnim 2014/2015