Spotkanie z archeologią — konkurs i impreza edukacyjna dla młodzieży

Zapra­szamy na kon­kurs „Spo­tkanie z Arche­ologią”, który odbę­dzie się 28 marca od 10.00 do 15.00 w Insty­tucie Arche­ologii UR, ul Moniuszki 10.

Kon­kurs prze­zna­czony jest dla uczniów szkół śred­nich, którzy:

 • inte­re­sują się historią lub archeologią;
 • chcie­liby w cie­kawy sposób spę­dzić sobotę;
 • lubią rywa­li­zację;
 • chcie­liby spró­bować swoich sił w wyko­ny­waniu daw­nych rzemiosł.

Do przy­stą­pienia do kon­kursu nie trzeba mieć szcze­gó­łowej wiedzy na temat arche­ologii i historii! Wystarczy wolne przed­po­łu­dnie i chęć poznania czegoś nowego.

10:00–10:15 – Ofi­cjalne otwarcie kon­kursu
10:15–11:00 – Wykład popu­lar­no­nau­kowy
11:00–11:20 – Przerwa (kate­ring)
11:20–13:30 – warsz­taty połą­czone z zada­niami kon­kur­so­wymi przy­go­to­wa­nymi przez grupy rekon­struk­cyjne: Dru­żynę Grodu Horodna, Terra Fer­rata – Bar­ba­rzyńcy z Rze­szowa, a także Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostat­niego.
13:30–14:00 – Quiz pod­su­mo­wu­jący kon­kurs
14:00–14:30 – Przerwa (kate­ring)
14:30–15:00 – Ogło­szenie wyników i zamknięcie konkursu.

Zwy­cięzcy kon­kursu otrzy­mają nagrody – nie­spo­dzianki ufun­do­wane przez Fun­dację Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego.

Zgło­szenia należy wysyłać do 15 marca na adres mailowy sekretariat@archeologia.rzeszow.pl lub pod numerem tele­fonu +48 17 15 872. Zgło­szenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • nazwę szkoły;
 • klasę
 • telefon kon­tak­towy.

Nie jesteś uczniem szkoły śred­niej? Nic nie szkodzi! Zapraszamy na ogól­no­do­stępną imprezę edu­ka­cyjną, towa­rzy­szącą kon­kur­sowi. W planie m. in.:

 • pre­zen­tacje rze­miosł wyko­ny­wa­nych w sta­ro­żyt­ności oraz średniowieczu
 • warsz­taty garncarskie
 • pokazy ekwi­punku wojow­nika i rycerza (połą­czone z poka­zami walk)
 • pre­zen­tacja strojów pocho­dzą­cych z róż­nych epok
 • „mini-wykopaliska” dla najmłodszych.

Ser­decznie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Konkurs i impreza edukacyjna Spotkanie z archeologią - plakat