Wyniki IV edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2014 roku

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż Kapi­tuła Kon­kursu na "Naj­lepszą pracę magi­sterską z arche­ologii obro­nioną w Polsce w 2014 roku" przy­znała nagrody.

Pierwsze miejsce otrzy­mała pani mgr Ange­lika Godzień za pracę pt.: "Arche­ologia sądowa. Zarys pro­ble­ma­tyki", napi­saną w Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim pod kie­run­kiem prof. dr. hab. Sła­wo­mira Kadrowa

Wyróż­nienie otrzy­mała pani mgr Kata­rzyna Dudlik za pracę pt.: "Dyna­mi­zacja pro­cesów for­mo­wania się spo­łe­czeń­stwa zhie­rar­chi­zo­wa­nego w Argo­li­dzie, na prze­łomie środ­ko­wego i póź­nego okresu epoki brązu", napi­saną w Uni­wer­sy­tecie im. Adama Mic­kie­wicza w Pozaniu, pod kie­run­kiem prof. dr. hab. Janusza Czebreszuka.

Kapi­tuła stwier­dziła jed­no­cze­śnie wysoki poziom wszyst­kich zgło­szo­nych prac.

Orga­ni­za­torem kon­kursu jest Instytut Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, która jest też fun­da­torem nagród. Kon­kurs ma cha­rakter otwarty, a główną nagrodą jest publi­kacja pracy magi­ster­skiej w formie mono­grafii, wydanej w serii w serii "Col­lectio Archa­eolo­gica Res­so­viensis". Więcej infor­macji o kon­kursie zna­leźć można tutaj.

Lau­re­atom i wszystkim uczest­nikom kon­kursu ser­decznie gratulujemy.

Pro­tokół z posie­dzenia kapi­tuły kon­kursu na naj­lepszą pracę magi­sterską z arche­ologii obro­nioną w Polsce w 2014 roku