Stypendium START 2015 dla dr. Leszka Gardeły

Stypendium START 2015 dla dr. Leszka Gardeły

Dr Leszek Gar­deła jest adiunktem w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego i specjalistą zajmującym się epoką wikingów w Europie Pół­nocnej oraz Środ­kowej. W swoich bada­niach szcze­gólną uwagę poświęca tema­tyce daw­nych wie­rzeń, magii, sym­bo­liki oraz róż­no­rodnym prak­tykom fune­ralnym. Dr Leszek Gar­deła jest autorem blisko sześć­dzie­sięciu arty­kułów nauko­wych wyda­nych w Polsce i za gra­nicą (m.in. w Anglii, Austrii, Danii, Fin­landii, Islandii, Nor­wegii, Szwecji oraz USA) oraz współre­dak­torem 5 książek. Wielokrotnie prowadził badania naukowe w Skandynawii, uczest­ni­czył w licz­nych kon­fe­ren­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz wygła­szał wykłady gościnne w Niem­czech, Nor­wegii, Polsce oraz Wiel­kiej Bry­tanii. Członek licznych sto­wa­rzy­szeń arche­olo­gicz­nych, historycznych i antro­po­lo­gicz­nych (m.in. w Anglii, Danii, Polsce i USA).

W latach 20Viking w Trondheim z Kaptorga13-2014 we współpracy z badaczami z Uniwersytetów w Oxfordzie, Cambridge i Nottingham prowadził interdyscyplinarny program popularyzujący dziedzictwo wikingów na Wyspie Man na Morzu Irlandzkim. Projekt ten związany był z wystawą „Vikings: Life and Legend” w zorganizowaną British Museum.

Jako stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) w 2014 roku odbył również staż podoktorski na Uniwersytecie w Bonn, gdzie zajmował się tworzeniem bazy danych zawierającej zabytki związane z magią i kultem w epoce wikingów (w ramach międzynarodowego projektu „Pre-Christian Religions of the North”).

Obecnie dr Leszek Gardeła realizuje grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata 5) pt. „Zła śmierć we wczesnym średniowieczu. Pochówki atypowe z ziem polskich w perspektywie porównawczej”. Ponadto przygotowuje on również książkę opracowującą wszystkie znaleziska amuletów skandynawskich z ziem polskich z epoki wikingów.