Archeologia i antropologia w lubaczowskim liceum

Archeologia i antropologia w lubaczowskim liceum

W dniu 27 kwietnia w I Liceum Ogól­no­kształ­cącym w Luba­czowie odbył się wykład popu­lar­no­nau­kowy pod tytułem "Daw­niej i dziś — trochę ina­czej o arche­ologii". Wykład prze­pro­wa­dzili pra­cow­nicy Insty­tutu Arche­ologii UR, dr Joanna Rogóż i dr Leszek Gar­deła, brały w nim udział rów­nież stu­dentki arche­ologii Kata­rzyna Haracz i Sylwia Juś. W ciągu godzin­nego spo­tkania omó­wiono metody pracy arche­ologów i poka­zano zabytki z róż­nych okresów dzie­jo­wych. Zwró­cono także uwagę na to, jak odmienny od naszego był świat odle­głej prze­szłości. Ponadto, pod­czas wykładu opo­wie­dziano o antro­po­logii fizycznej oraz roz­ma­itych meto­dach ana­lizy mate­riałów kost­nych. Spo­tkanie z arche­olo­gami wzbu­dziło duże zain­te­re­so­wanie, o czym świadczy liczna frekwencja.