Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej

Poniżej prze­ka­zu­jemy komu­nikat doty­czący wnio­sków o przy­znanie świad­czeń pomocy mate­rialnej dla stu­dentów i doktorantów:

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!

Termin porząd­kowy skła­dania wnio­sków o przy­znanie świad­czeń pomocy mate­rialnej
na rok aka­de­micki 2015/2016 w formie:

  • Sty­pen­dium socjalnego
  • Sty­pen­dium socjal­nego w zwięk­szonej wysokości
  • Sty­pen­dium spe­cjal­nego dla osób niepełnosprawnych

to 15.06.2015 r.
(dla osób, które w roku aka­de­mickim 2015/2016 będą stu­den­tami II lub III roku stu­diów,  dok­to­ran­tami II, III, IV roku studiów)

Skła­danie wnio­sków o sty­pendia na rok aka­de­micki 2015/2016 odbywać się będzie za pośred­nic­twem ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI WNIOSKÓW O STYPENDIUM w Wir­tu­alnej Uczelni 10.
Wnioski o przy­znanie sty­pen­dium stu­dent będzie miał obo­wiązek uzu­pełnić elek­tro­nicznie, wydru­kować i złożyć wraz z kom­pletem wyma­ganej doku­men­tacji. W związku z powyż­szym zaleca się wcze­śniejsze zgro­ma­dzenie doku­mentów wyma­ga­nych przy ubie­ganiu się o sty­pen­dium socjalne z uwzględ­nie­niem zmiany, która będzie obo­wią­zy­wała zgodnie z zapisem w nowym Regu­la­minie pomocy mate­rialnej dla stu­dentów UR tj.: zaświad­czenie o docho­dach z Urzędu Skar­bo­wego za 2014 r. zobo­wią­zany jest przed­łożyć oddzielnie każdy członek rodziny stu­denta, który ukoń­czył 18 rok życia, dotyczy to osób, którym przy­słu­guje prawo wspól­nego roz­li­czania się.

Elek­tro­nicznej reje­stracji wnio­sków należy dokonać po ogło­szeniu Komu­ni­katu na stronie inter­ne­towej Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR o udo­stęp­nieniu Wir­tu­alnej Uczelni 10 dla stu­dentów i dok­to­rantów (http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/pomoc-materialna).

Przed przy­stą­pie­niem do reje­stracji będzie nale­żało zapo­znać się z nowym Regu­la­minem pomocy mate­rialnej dla stu­dentów lub dok­to­rantów UR.

• Etap I — elek­tro­niczna reje­stracja wniosku — po ogło­szeniu Komu­ni­katu o udo­stęp­nieniu
Wir­tu­alnej Uczelni 10 dla stu­dentów i dok­to­rantów (przy­pusz­czalnie ok. 25.05.2015 r.). Proszę o obser­wo­wanie strony internetowej.

• Etap II — wydru­ko­wanie wniosku i oświadczeń

• Etap III — zło­żenie (naj­le­piej nie­zwłocznie po reje­stracji elek­tro­nicznej)  w Dzie­ka­nacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego – sta­no­wisko pomocy mate­rialnej pok. 29,  kom­pletu doku­mentów potwier­dza­ją­cych zare­je­stro­wane infor­macje wraz z pod­pi­sa­nymi wnio­skami i oświadczeniami