Wykład o kulturze oksywskiej dr. hab. Piotra Łuczkiewicza

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­szamy w naj­bliższy czwartek (11 czerwca) o godzinie 12 na wykład dr. hab. Piotra Łuczkie­wicza pt. "Pytania odno­szące się do kul­tury oksyw­skiej".
Wykład odbę­dzie się w sali 13 w Insty­tucie Arche­ologii UR przy ul. Moniuszki 10

luczkiewicz-wyklad