Informacja o przyznawaniu świadczeń pomocy materialej — elektroniczne składanie wniosku

Stu­denci i dok­to­ranci!
W dniu 8 czerwca 2015 roku został uru­cho­miony serwis inter­ne­towy Wir­tu­alna Uczelnia – moduł STYPENDIA. W związku z powyż­szym stu­denci i dok­to­ranci zobo­wią­zani są do wypeł­niania wnio­sków o przy­znanie świad­czeń pomocy mate­rialnej elek­tro­nicznie, po zalo­go­waniu w por­talu pod adresem wu.ur.edu.pl .

Więcej infor­macji w załą­czo­nych plikach.

Infor­macja VI.2015

Instrukcja elek­tro­nicz­nego wnio­sków o sty­pen­dium socjalne 8.06.2015