Doktoranci — informacja o terminie oddania indeksów

Stu­denci stu­diów III stopnia (dok­to­ranci)! Przy­po­mi­namy i infor­mu­jemy, że termin zło­żenia indeksu w dzie­ka­nacie upływa z dniem 14 wrze­śnia 2016 r.