Nabór wolontariuszy

Orga­ni­za­torzy V Kon­gresu Medie­wi­stów Pol­skich ogła­szają nabór wolon­ta­riuszy chęt­nych do współ­pracy przy obsłudze sal kon­fe­ren­cyj­nych. Kon­gres odbę­dzie się w dniach 21–23 wrze­śnia br.

Poszu­ku­jemy około 10 osób. Kan­dy­daci powinni dys­po­nować wolnym czasem przez minimum kilka godzin pod­czas jed­nego dnia obrad. Mile widziane będą osoby zain­te­re­so­wane sze­roko rozu­mianym średnio­wie­czem lub takie, które po prostu są skłonne pomóc.

Dla wolon­ta­riuszy stu­dentów prze­wi­du­jemy odpo­wiednie zaświad­czenia, które mogą być przy­datne przy sta­raniu się o stypendia.

Zgło­szenia przyj­mu­jemy na adres mailowy: mediewistyka@ur.edu.pl lub pod numerem tele­fonu: 693 759 755.