Stypendium ministra dla doktorantów i studentów

Informujemy, że zgodnie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Nauki i Szkol­nictwa Wyż­szego z dnia 17 lipca 2015 r. zmienił się tryb skła­dania wnio­sków o przy­znanie dok­to­rantom sty­pen­dium mini­stra za wybitne osią­gnięcia na rok aka­de­micki 2015/2016. Informacje doty­czące pro­ce­dury skła­dania wnio­sków o przy­znanie Sty­pen­dium Mini­stra za wybitne osią­gnięcia na rok aka­de­micki 2015/2016 znaj­dują się na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-doktorantow

Uwaga! Termin skła­dania wnio­sków to 10.09.2015 r.