Informacja dla studentów I roku muzeologii studiów II stopnia

I rok muze­ologii, studia II stopnia

Roz­po­częcie roku aka­de­mic­kiego odbę­dzie się w Insty­tucie Arche­ologii w dniu 1.10.2015 r. ul. Moniuszki 10.

9.00 — spo­tkanie z opie­kunem roku — dr Woj­ciech Paster­kie­wicz, sala 15
10.30 — Wykład inau­gu­ra­cyjny prof. UR dr hab. Andrzej Roz­wałka, sala 13