Ogłoszenie dla studentów archeologii i muzeologii

W dniu 1 paź­dzier­nika 2015 r. o godzinie 10.30 ser­decznie zapra­szamy wszyst­kich stu­dentów Arche­ologii i Muze­ologii na wykład inau­gu­ra­cyjny, który wygłosi dr hab. prof. UR Andrzej Roz­wałka. Temat wykładu:

Zagio­niona ojczyzna. Zapo­mniane, nie­ist­nie­jące lub nie­znane dwory i zamki histo­rycz­nego woje­wództwa lubel­skiego z okresu sta­ro­pol­skiego (XV-XVIII w.) – wybrane przykłady

Dla stu­dentów I roku Arche­ologii i Muze­ologii obec­ność na wykła­dzie jest obo­wiąz­kowa, pozo­sta­łych stu­dentów gorąco zachę­camy do wzięcia udziału w wykła­dzie. W tym dniu pozo­stałe zajęcia zostają odwo­łane. Od 2 paź­dzier­nika zajęcia odby­wają się zgodnie z harmonogramem.