Uwaga studenci I roku archeologii i muzeologii!

Spo­tkania z opie­ku­nami rocz­ników (dr Hubert Mącik – Muze­ologia, dr Miro­sława Zabilska-Kunek – Arche­ologia) odbędą się w dniu 1 paź­dzier­nika 2015 r. przed wykładem inau­gu­ra­cyjnym, o godz. 9.00.

Ser­decznie zapra­szamy i życzymy wielu suk­cesów u progu nowego roku akademickiego!