Harmonogramy zajęć dla semestru zimowego (rok akademicki 2015/2016)

Przed­sta­wiamy har­mo­no­gramy zajęć dla zimo­wego seme­stru bie­żą­cego roku akademickiego.

Arche­ologia, studia I stopnia:

Rok I

Rok II

Rok III

Arche­ologia, studia II stopnia:

Rok I — moduł: Źródło­znaw­stwo arche­ologii pradziejowej

Rok I — moduł: Źródło­znaw­stwo arche­ologii średniowiecznej

Rok II — moduł: Arche­ologia funeralna

Muze­ologia, studia I stopnia:

Rok I

Rok II

Muze­ologia, studia II stopnia:

Rok I

Rok II