Dr Michał Dzik

Dr Michał Dzik

DANE KONTAKTOWE

Numer pokoju: 10

Dyżur: środa, godz. 11.30 – 14.00

Telefon: 17  872 15 87

E-mail: mdzik@ur.edu.pl

Strona www:   https://rzeszow.academia.edu/MichalDzik

Wykaz publi­kacji

 

ŻYCIORYS NAUKOWY

Studia magi­ster­skie na kie­runku Arche­ologia odbyłem w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, w latach 2000–2005. W roku ukoń­czenia stu­diów zostałem zatrud­niony na sta­no­wisku asy­stenta w Zakła­dzie Arche­ologii Póź­nego Średnio­wiecza i Czasów Nowo­żyt­nych IA UW. W 2006 roku prze­sze­dłem na studia dok­to­ranckie na Wydziale Histo­rycznym tej uczelni. Dyser­tację przy­go­to­wy­wałem pod opieką naukową prof. dr hab. Elż­biety Kowalczyk-Heyman. Praca ta, obro­niona z wyróż­nie­niem w 2012 r., poświę­cona jest prze­mianom w zwy­cza­jach pogrze­bo­wych w mię­dzy­rzeczu Bugu i górnej Narwi, w okresie od XI do XV w.

Od 2006 r. orga­ni­zuję i pro­wadzę badania wyko­pa­li­skowe, na któ­rych prak­tyki tere­nowe odby­wali stu­denci arche­ologii z Insty­tutu Arche­ologii UW (2006–2013), Insty­tutu Pra­hi­storii Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wicza w Poznaniu (2012–2013, 2015) oraz Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego (od 2014 r.). Od 2006 r. do chwili obecnej pro­wadzę zajęcia dydak­tyczne w Insty­tucie Histo­rycznym UW, a od 2013 r. także w Insty­tucie Arche­ologii UR.

Obecnie jestem zatrud­niony na sta­no­wisku adiunkta w Insty­tucie Arche­ologii UR.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Arche­ologia wcze­snego i póź­nego średnio­wiecza, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem pogra­nicza polsko-ruskiego;
 • Pro­ble­ma­tyka zwy­czajów pogrze­bo­wych w średnio­wieczu i cza­sach nowożytnych;
 • Metody dato­wania w archeologii;
 • Archi­tek­tura miesz­kalna Libanu w okresie póź­no­rzym­skim i wczesnobizantyńskim;
 • Archi­tek­tura miesz­kalna Nubii w okresie wczesnośredniowiecznym.

 

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

 1. Wcze­sno­śre­dnio­wieczne cmen­ta­rzysko z gro­bami w obu­do­wach kamien­nych, w Sasi­nach, woj. pod­la­skie – badania dofi­nan­so­wane przez WUOZ w Białymstoku

 

 1. Polsko-libańska Misja Arche­olo­giczna Chhim-Jiyeh, udział od 2013 r.; kie­rownik: dr hab. Tomasz Wali­szewski (Cen­trum Arche­ologii Śródziem­no­mor­skiej im. K. Micha­łow­skiego UW);

- infor­macje o projektach:

        http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/projekty/liban/jiyeh/

        http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/projekty/liban/chhim/

        https://www.facebook.com/excavatelebanon

       

 1. Ban­ga­narti (Sudan), udział od 2015 r.; kie­rownik: dr hab. Bogdan Żurawski (Instytut Kultur Śródziem­no­mor­skich i Orien­tal­nych PAN).

- infor­macje o projekcie:

        http://www.zaspan.waw.pl/banganarti.htm

        http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/projekty/sudan/banganarti/

 

PRZEPROWADZONE BADANIA WYKOPALISKOWE

 1. Nie­mirów, pow. sie­mia­tycki (osada, epoka brązu, wczesne średnio­wiecze i okres nowo­żytny, 2006–2007) – orga­ni­zator badań, współ­kie­rownik prac terenowych;
 2. Twa­rogi Lackie, pow. sie­mia­tycki (cmen­ta­rzysko pła­skie biry­tu­alne, wczesne i późne średnio­wiecze, 2007–2008, 2011) – orga­ni­zator badań, współ­kie­rownik i kie­rownik prac terenowych;
 3. Alek­san­drowo, pow. sie­mia­tycki (cmen­ta­rzysko pła­skie szkie­le­towe, wczesne średnio­wiecze, 2008–2009) – orga­ni­zator badań, kie­rownik prac terenowych;
 4. Korze­niówka Mała, pow. sie­mia­tycki (cmen­ta­rzysko kur­ha­nowe biry­tu­alne, wczesne średnio­wiecze, 2009–2010) – orga­ni­zator badań, kie­rownik prac terenowych;
 5. Cho­dlik, pow. opolski (cmen­ta­rzysko kur­ha­nowe cia­ło­palne oraz osada, wczesne średnio­wiecze, 2010, 2012, 2013) – kie­rownik odcinka badań;
 6. Barycz, pow. pabia­nicki (osada, okres prze­drzymski, 2012) – kie­rownik prac terenowych;
 7. Mielnik, pow. sie­mia­tycki (gro­dzisko średnio­wieczne, cmen­ta­rzysko nowo­żytne, osada z okresu wpływów rzym­skich, 2012–2013) – współ­or­ga­ni­zator badań, kie­rownik prac terenowych;
 8. Świlcza, pow. rze­szowski (osada z okresu wędrówek ludów, 2014) – współ­or­ga­ni­zator badań, kie­rownik prac terenowych;
 9. Mielnik, pow. sie­mia­tycki (rynek miasta, późne średnio­wiecze i okres nowo­żytny, 2015) – współ­or­ga­ni­zator badań, kie­rownik prac terenowych;
 10. Sasiny (Bystre), pow. bielski (cmen­ta­rzysko z gro­bami w obu­do­wach kamien­nych, wczesne średnio­wiecze, 2016) – orga­ni­zator badań, kie­rownik prac terenowych;
 11. Ban­ga­narti, Sudan (ufor­ty­fi­ko­wana osada wcze­sno­śre­dnio­wieczna, 2015–2017) – kie­rownik prac terenowych.