Wykład prof. UKSW dr hab. Piotra Majewskiego

Mamy przy­jem­ność zaprosić na wykład pt. „Czas Muzeów? Pol­skie muze­al­nictwo – wyzwania, szanse, zagro­żenia”, który wygłosi prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski, Dyrektor Naro­do­wego Insty­tutu Muze­al­nictwa i Ochrony Zbiorów.

Wykład odbę­dzie się w dniu 15.10.2015 r. (czwartek) o godz. 13:00, w sali kon­fe­ren­cyjnej Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego na ul. prof. St. Pigonia 8.