From the Mesolithic to Modern Times. Tom II

From the Mesolithic to Modern Times. Tom II

From Meso­li­thic to modern times. Set­tle­ment orga­ni­za­tion and eco­nomy recorded in annu­ally lami­nated sedi­ments of the Lake Gościąż (Cen­tral Poland)

Autorzy: Andrzej Peli­siak, Mał­go­rzata Rybicka, Mag­da­lena Ralska-Jasiewiczowa

Opra­co­wanie pre­zen­tu­jące pro­ble­ma­tykę antro­po­ge­nicz­nych zmian środo­wiska zapi­sa­nych w osa­dach lami­no­wa­nych jeziora Gościąż oraz osad­nictwa pra­dzie­jo­wego w jego oto­czeniu. Praca zwiera liczne ilu­stracje oraz dia­gramy pył­kowe. Publi­kacja posiada obszerne stresz­czenie w języku polskim.

Strony: 172
Format: A4
Wydane: 2006
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 83–60545-15–4