Komorowo, stanowisko 1. Tom I

Komorowo, stanowisko 1. Tom I

Autor: Tadeusz Malinowski

Mono­grafia pre­zen­tuje wyniki dotych­cza­so­wych badań arche­olo­gicz­nych  na gro­dzisku kul­tury łużyc­kiej w Komo­rowie pow. Sza­mo­tulski. Autor szcze­gó­łowej ana­lizie pod­daje wszystkie kate­gorie zabytków świad­czą­cych o wyjąt­kowej pozycji tego sta­no­wiska w  skali ogól­no­pol­skiej (domnie­mana fak­toria na szlaku wymiany bursz­tynu we wcze­snej epoce żelaza).

Strony: 172
Format: A4
Wydane: 2006
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 83–60545-02–2