Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem

Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem

Autor: Woj­ciech Poradyło

Sta­no­wisko 1 w Ter­liczce nad dolnym Wisło­kiem. Mate­riały z końca epoki brązu i młod­szego okresu rzymskiego

Publi­kacja otwiera nową serię wydaw­nictw Fun­dacji Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego, w której pre­zen­to­wane będą wyniki badań z poszcze­gól­nych sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych na trasie pla­no­wanej auto­strady A4 na terenie woje­wództwa podkarpackiego.

 

Strony: 143
Format: A4
Wydane: 2011
Oprawa: miękka
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–081-2