U źródeł Europy środkowo-wschodniej…Tom V

U źródeł Europy środkowo-wschodniej…Tom V

Redak­torzy: Maciej Dębiec, Marcin Wołoszyn

Zbiór stu­diów poświę­co­nych pra­hi­storii i wcze­snemu średnio­wieczu ziem sta­no­wią­cych obecnie obszar pogra­nicza Polski i Ukrainy. Publi­kacja tłu­ma­czona rów­no­legle na język niemiecki.

 

Strony: 210
Format: A4
Wydane: 2007
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-60545–47-8

Uwaga: nakład wyczer­pany
Publi­kacja dostępna w formie pdf