Wczesnosłowiańskie półziemianki…Tom III

Wczesnosłowiańskie półziemianki…Tom III

Autor: Sylwia Cygan

Mono­grafia pre­zen­tuje obecny stan badań nad cha­rak­te­ry­styczną formą budynku miesz­kal­nego w obrębie zachod­niej strefy osad­nictwa wcze­sno­sło­wiań­skiego wraz z obszernym kata­lo­giem sta­no­wisk archeologicznych.

 

Strony: 201
Format: A4
Wydane: 2006
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-60545–16-3