Grodzisko Dolne, stan. 22. Część 2…Tom XII

Grodzisko Dolne, stan. 22. Część 2…Tom XII

Autor: Joanna Podgórska-Czopek

Druga część mono­grafii sta­no­wiska Gro­dzisko Dolne 22, pow. Leżajsk. Publi­kacja przed­stawia mate­riały od okresu rzym­skiego po wcze­sno­sło­wiański. Stresz­czenie w j. niemieckim.

 

Strony: 266
Format: A4
Wydane: 2009
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–017-1