Kultura pucharów lejkowatych…Tom VII

Kultura pucharów lejkowatych…Tom VII

Autor: Renata Zych

Autorka pre­zen­tuje stan badań nad osad­nic­twem kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych na tere­nach Polski południowo-wschodniej, wypeł­niając tym samym lukę w roz­po­znaniu tej kul­tury na obszarze pol­skich Karpat.Publikacja tłu­ma­czona rów­no­legle na język angielski.

 

Strony: 226
Format: A4
Wydane: 2008
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 83–60545-77–5