Najstarsze budowle Przemyśla…Tom IX

Najstarsze budowle Przemyśla…Tom IX

Autorzy: Zbi­gniew Pia­nowski, Michał Proksa

Książka jest pod­su­mo­wa­niem badań dwóch obiektów : przed­ro­mań­skiej rotundy i pala­tium na Wzgórzu Zam­ko­wych oraz rotundy (św. Miko­łaja?) pod pre­zbi­te­rium kościoła kate­dral­nego. Kom­pleks rotunda-palatium przed­sta­wiono na tle naj­star­szego budow­nictwa sakralno-rezydencjonalnego średnio­wiecznej Polski i Europy

 

Strony: 130
Format: A4
Wydane: 2008
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 83–60545-88–1