Rytuał i porozumienie…Tom VIII

Rytuał i porozumienie…Tom VIII

Autor: Alek­sander Dzbyński

Książka dotyczy spe­cy­ficz­nego pro­cesu roz­woju spo­łe­czeństw ene­oli­tycz­nych Europy Środ­kowej zde­fi­nio­wa­nego przez J. Haber­masa jako racjo­na­li­zacja dzia­łania. W świetle tej kon­cepcji ana­li­zo­wane są wybrane ele­menty kul­tury mate­rialnej wspo­mnia­nego okresu, przy czym uwy­pu­klona jest ich rola komu­ni­ka­cyjna (w sensie postę­pu­jącej racjo­na­li­zacji dzia­łania) w spo­łe­czeń­stwach pra­dzie­jo­wych. W książce pre­zen­to­wana jest teza, że pewne cha­rak­te­ry­styczne wytwory kultur ene­oli­tycz­nych były rów­nież nośni­kami „kon­ceptów metro­lo­gicz­nych”, umoż­li­wia­ją­cych coraz bar­dziej racjo­nalną, a przez to spraw­niejszą komu­ni­kację spo­łe­czeństw ene­oli­tycz­nych aż po epokę brązu. Publi­kacja tłu­ma­czona rów­no­legle na język angielski.

 

Strony: 292
Format: A4
Wydane: 2008
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 83–60545-78–2