Tarnobrzeska kultura łużycka…Tom XI

Tarnobrzeska kultura łużycka…Tom XI

Redak­torzy: Syl­we­ster Czopek, Kata­rzyna Trybała-Zawiślak

Książka zawiera 27 arty­kułów poka­zu­ją­cych tar­no­brzeską kul­turę łużycką w jej roz­woju i odręb­ności od pozo­sta­łych części świata kul­tury łużyc­kiej. Mate­riały pokon­fe­ren­cyjne Bystre 27–28 listo­pada 2007 roku. Stresz­czenia w j. niemieckim

 

Strony: 485
Format: A4
Wydane: 2009
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–012-6