Warzyce, pow. Jasło, stan. 17…Tom X

Warzyce, pow. Jasło, stan. 17…Tom X

Autorzy: Syl­we­ster Czopek, Woj­ciech Poradyło

Książka opi­suje wyjąt­kową osadę z końca epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza z dwoma hory­zon­tami osad­ni­czymi poświad­czo­nymi licz­nymi datami C14. Stresz­czenie w j. niemieckim.

 

Strony: 227
Format: A4
Wydane: 2008
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-60545–97-3