Archeologia Barbarzyńców 2008…Tom XIII

Archeologia Barbarzyńców 2008…Tom XIII

Redak­torzy: Maciej Kar­wowski, Eduard Droberjar

Arche­ologia Bar­ba­rzyńców 2008 : powią­zania i kon­takty w świecie bar­ba­rzyń­skim. Archäo­logie der Bar­baren 2008. Bez­ie­hungen und Kon­takte in der Bar­ba­ri­schen Welt.

Książka przed­stawia mate­riały z IV Pro­to­hi­sto­rycznej Kon­fe­rencji, która miała miejsce w Sanoku w dniach 13–17 paź­dzier­nika 2008 roku. Publi­kacja zawiera arty­kuły i komu­ni­katy doty­czące kon­taktów mię­dzy­kul­tu­ro­wych w okresie lateń­skim i rzym­skim na terenie Polski, Repu­bliki Cze­skiej, Sło­wacji i Ukrainy

 

Strony: 636
Format: A4
Wydane: 2009
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–026-3