Hic mortui vivunt…Tom XX

Hic mortui vivunt…Tom XX

Redaktor: Syl­we­ster Czopek

Publi­kacja jest zbiorem róż­no­rod­nych prac, któ­rych wspólnym mia­now­ni­kiem są groby i cmen­ta­rzyska. Tom zawiera 13 opra­cowań i przy­czynków, które usze­re­go­wano według sche­matu chro­no­lo­gicz­nego– od pale­olitu po czasy nowo­żytne. Wyjąt­kiem jest artykuł wstępny, poru­sza­jący bar­dziej ogólna pro­ble­ma­tykę tzw. arche­ologii funeralnej.

 

Strony: 277
Format: A4
Wydane: 2012
Oprawa: twarda
Wydawca: Fun­dacja Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego
ISBN: 978–83-7667–119-2